32 cách ghép cặp font chữ hiệu quả khi thiết kế11. Freight Sans và Freight Text


12. Kaufmann và NeutraDemi


13. Brandon Grotesque và Minion Pro


14. Josefin Slab và Patrick Hand


15. Helvetica Neue và Garamond


16. Caslon và Myriad


17. Fontin và Fontin Sans


18. Minion và Laudatio


19. Liberation Serif và Liberation Sans


20. Trade Gothic Bold và Sabon